Ženska udruga Katarine Josipdol ,Rasadnik 17, 47303 Josipdol, info@zuk-josipdol.hr katarinejosipdol@gmail.com

OGLAS ZA PRIJAM NA ODREĐENO VRIJEME

Ženska udruga Katarine Josipdol
OIB: 52921775499
Ogulinska 39
47303 JOSIPDOL
Josipdol, 12.12.2022.

Temeljem potpisanog Ugovora dana 07.12.2022. godine, kodni broj: UP 02.1.1.16.0015 s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a u svezi provedbe projekta “Pomoć ženama, žene pomažu 3” iz Poziva Zaželi- program zapošljavanja žena- faza III, Ženska udruga Katarine Josipdol objavljuje sljedeći:

OGLAS ZA PRIJAM NA ODREĐENO VRIJEME

za rad na projektu Udruge na puno radno vrijeme od 8 sati, za zapošljavanje 14 (četrnaest) žena za obavljanje poslova pružanja pomoći i podrške krajnjim korisnicima – starijim i nemoćnim osobama za razdoblje do 6 mjeseci.

Na Oglas se mogu javiti nezaposlene žene s područja Karlovačke županije i to općina: Josipdol (9 žena), Tounj (1 žena), Plaški (3 žene) i grada Ogulina (1 žena) i to žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a.

Cilj projekta „Pomoć ženama, žene pomažu 3“ je osnažiti teže zapošljive žene i žene s nižom i srednjom razinom obrazovanja kroz zapošljavanje na poslovima pružanja podrške starijim i/ili nemoćnim osobama na području Karlovačke županije. U projektu „Pomoć ženama, žene pomažu 3“ zaposlit ćemo 14 žena koje će pružati podršku u kućanstvima i svakodnevnom životu za 84 starijih i/ili nemoćnih osoba u obliku sljedećih usluga: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Prijaviti se mogu isključivo osobe s najviše završenom srednjom školom, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a. Prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupu tržištu rada koje uz svaku kategoriju dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:

 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
 • Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Prijava mora sadržavati:

– vlastoručno potpisanu zamolbu za posao

– životopis,

– potvrda o stažu s HZMO-a,

– presliku osobne iskaznice,

– presliku dokaza o završenoj školi (ako kandidatkinja nema završenu školu, prihvatljiva je Izjava osobe o navedenome)

– potvrda HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Oglasa)

-dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je primjenjivo).

U zamolbi je potrebno navesti za koje područje rada (općina Josipdol, općina Plaški, općina Tounj ili grad Ogulin) se kandidatkinja prijavljuje.

Prijave na Oglas uz životopis i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, podnose se najkasnije do 20.12.2022. godine.

i to pisanim putem na adresu: Ženska udruga Katarine Josipdol, Ogulinska 39, 47303 Josipdol, s naznakom: „Prijava na oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme na projektu “Pomoć ženama, žene pomažu 3”

ili

osobno na adresu: Rasadnik 17, Josipdol.

Kontakt: 099/758-2906 ili 047/203-366 (zvati između 10.00 i 13.00 sati)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Zadržavamo pravo, prije donošenja odluke o odabiru, s kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete, obaviti informativni razgovor u cilju najboljeg odabira.

Ženska udruga Katarine Josipdol

Predsjednica udruge

Zorica Marina Jandrlić